دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید فنی و مهندسی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق فنی و مهندسی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۹۱۸ مهندسی برق- الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۹۱۵ مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۹۱۶ مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۱۱ مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۱۷ مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۱۷ مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند (مخحصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۱۹ مهندسی شیمی – محیط زیست برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۱۹ مهندسی شیمی – محیط زیست (مخحصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۱ مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۱ مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل (مخحصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۲ مهندسی شیمی – پلیمر برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۲ مهندسی شیمی – پلیمر (مخحصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۳ مهندسی شیمی – صنایع غذایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۷۲۳ مهندسی شیمی – صنایع غذایی (مخحصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۱ مهندسی عمران - راه وترابری (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۱ مهندسی عمران - راه و ترابری (مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ وبعدازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۱ مهندسی عمران - راه وترابری (مخصوص ورودی ۹۴ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۲۰ مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۰ مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۹ مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست (مخصوص ورودی قبل از۹۴-۹۳ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۹ مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست (مخصوص ورودی۹۴- ۹۳ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۸ مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۸ مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ وبعدازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۲۱ مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی (مخصوص ورودی۹۳ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۲۲ مهندسی عمران- ژئوتکنیک (مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ وبعدازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۷ مهندسی عمران - سازه (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۳۱۷ مهندسی عمران – سازه (مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ وبعدازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۰۹ مهندسی مکانیک- ساخت وتولید برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۰۹ مهندسی مکانیک- ساخت وتولید (ورودی ۹۶به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۰۸ مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۰۸ مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (ورودی ۹۶ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۱۱ مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۱۱ مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۱۱ مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی ۹۴ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۵۱۱ مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی ۹۶ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۲۱۱۰ مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۰۱۰ مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای) برنامه ارائه دروس
وضعیتمنابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۲۲۱۴ مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۲۲۱۸ مهندسی فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۵۱۳ مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی قبل از ۹۳-۹۲) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۵۱۳ مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی ۹۳-۹۲ وبعدازآن) برنامه ارائه دروس
و
ضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۵۱۳ مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی ۹۴ به بعد) برنامه ارائه دروس
و
ضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۲۲۱۶ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز برنامه ارائه دروس
و
ضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
(مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ وبعدازآن)
۱۳۱۴۱۱ مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادیاجتماعی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۳ مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۳ مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (مخحصوص ورودی های ۹۶) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۳ مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها (مخحصوص ورودی های ۹۷ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۴ مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۲۲۱۲ مهندسی صنایع- صنایع برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۰ مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۷ مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۹ سیستم های کلان برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۲۰ سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۸ مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی (مخصوص ورودی های ۹۵) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۸ مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی (مخحصوص ورودی های ۹۶) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۸ مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی (مخحصوص ورودی های ۹۷ و بعد ازآن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۸ مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی (مخحصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و بعد ازآن )
۱۳۱۴۱۶ مهندسی صنایع – گرایش مهندسی سیستم های سلامت برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۳۱۴۱۵ مهندسی صنایع – گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد