دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید علوم تربیتی و روانشناسی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق علوم تربیتی و روانشناسی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۲۴۰۱۱ آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های قبل از ۹۷-۹۶) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۴۰۱۳ محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های ۹۷و ۹۶) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۴۰۱۳ محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۶۱ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۶۲ تحقیقات آموزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۶۲ تحقیقات آموزشی (مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۳۸ تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۳۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۳۷ تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۴۹ آموزش و بهسازی منابع انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۴۹ آموزش و بهسازی منابع انسانی (مخصوص ورودی های ۹۹-۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۲۳ علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۱۴ علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۱۶ علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۲۶ علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی (مخصوص ورودی های قبل از ۹۸-۹۷) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۲۶ علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۱۹ علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۱۲ علم سنجی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۴۲۵ علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۵۰ علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۶ برنامه ریزی درسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۷۴ مدیریت آموزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۷ تکنولوژی آموزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۶۰ علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۱۱ رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۸ فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۹ فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۷ آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۳ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۴ مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۲ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۵ مدیریت ورزشی گرایشمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۳۹ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۵۲۶ مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۳ مشاوره و راهنمایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۴ مشاوره گرایش مشاوره خانواده برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۸ مشاوره گرایش مشاوره مدرسه برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۱۹ مشاوره گرایش مشاوره شغلی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۱۲۱ مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۴ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۸ روانشناسی تربیتی* برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۱ روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۲۰ روانشناسی عمومی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۵ روانشناسی شخصیت
برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۲۹ روانشناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۶ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۷۱۹ روانشناسی بالینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد