دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید علوم اجتماعی پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق علوم اجتماعی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

۱۲۲۹۱۳ تاریخ - تاریخ ایران اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۹۱۸ تاریخ انقلاب اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۹۱۷ تاریخ - تاریخ اسلام برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۹۱۹ تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۷ آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۹ آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۸ آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب و هوایی(اقلیمی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۰ آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۱ آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۲ آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۴ مخاطرات محیطی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۱۵ مخاطرات محیطی گرایش طبیعی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۳۱۱۴ علوم سیاسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۷۱۲۱۳ مدیریت رسانه برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
(مخصوص ورودی های ۹۸ و به بعد)
۱۲۱۶۴۳ جغرافیابرنامه ریزی شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۰ جغرافیابرنامه ریزی روستایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۵۵ جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۱ برنامه ریزی آمایش سرزمین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۳ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۳ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۳ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (مخصوص ورودی های ۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۴ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۴ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۴ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری (مخصوص ورودی های ۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۵ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۶ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۱ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصادفضا برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۹ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۸ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۸ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۸ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی (مخصوص ورودی های۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۳۲ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۱۹ جغرافیا سیاسی - فضای شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۲ جغرافیاوبرنامه ریزی روستاییگرایش توسعهاقتصاد روستایی (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۲ جغرافیاوبرنامه ریزی روستاییگرایش توسعهاقتصاد روستایی (مخصوص ورودی های ۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۳ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۳ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی (مخصوص ورودی های ۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۴ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۲۴ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری (مخصوص ورودی های ۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۵۶ ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۶۹ ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۳ جغرافیا سیاسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۶۷۵ ژئومورفولوژی گرایش نظری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۱۲ ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۳۱۱۰ علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودی های قبل از ۹۶-۹۵) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۳۱۱۰ علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۴۱ روزنامه نگاری (مخصوص ورودی های ۹۶) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۴۱ روزنامه نگاری (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۷۱۰ جامعه شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۱۴ برنامه ریزی رفاه اجتماعی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۱۳ علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۲۳ مطالعات فرهنگی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۲۴۹ جمعیت شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد