دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۱۱ علوم اقتصادی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۲ اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴و بعداز آن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۲ اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودی های قبل از ۹۵-۹۴) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۴ اقتصاد انرژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۵ اقتصاد تجارت و الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۴۱۲ حسابداری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۴۱۲ حسابداری (مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴ و بعد ازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۷ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۸ علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۲۹ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۳۰ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۳۱ علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۲۱۳۲ علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۴۱۴ حسابرسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۴۷ مدیریتMBA برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۷ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش استراتژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۸ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش بازاریابی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۱ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کسب و کار بین الملل برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۲ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش مالی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۴ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۹ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کارآفرینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۳ مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۵ مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۶ مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۷ مدیریت کسب و کار گرایش مالی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۸ مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۹ مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۸۵ مدیریت کسب و کار گرایش فناوری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۸۴ مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۸۸ مدیریت کسب و کار گرایش انرژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۴۶ مدیریت اجرایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۵۴ مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۵۳ مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۹ مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (مخصوص ورودی قبل از۹۶-۹۵ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۳۸ مدیریت بازرگانی گرایشمدیریت مالی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۶ مدیریت بازرگانی گرایشمدیریت تحول برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۴۰ مدیریت بازرگانی گرایشبازاریابی (مخصوص ورودی قبل از۹۶-۹۵ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۴۰ مدیریت بازرگانی گرایشبازاریابی (مخصوص ورودی ۹۶-۹۵ و بعداز آن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۳۹ مدیریت بازرگانی گرایشبازرگانی بین الملل (مخصوص ورودی ۹۶-۹۵ و بعداز آن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۳ مدیریت بازرگانی گرایشتجارت الکترونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۴ مدیریت بازرگانی گرایشمدیریت استراتژیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۵ مدیریت بازرگانی گرایشبازرگانی داخلی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۶ مدیریت بازرگانی گرایشکارآفرینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۳۰ مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۲۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۰ مدیریت دولتی گرایشتشکیلات و روش ها برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۸ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۱ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (مخصوص ورودی قبل از۹۶-۹۵ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۱ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (مخصوص ورودی ۹۶-۹۵ و بعداز آن ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۳۷ مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۰ مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۱ مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۲ مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۳ مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۴ مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۳ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشسیستم های اطلاعاتی پیشرفته (مخصوص ورودی قبل از۹۸-۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۱ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشکسب و کار الکترونیک (مخصوص ورودی قبل از۹۸-۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۴ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشمدیریت دانش (مخصوص ورودی قبل از۹۸-۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۲ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی (مخصوص ورودی قبل از۹۸-۹۷ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۳ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشسیستم های اطلاعاتی پیشرفته (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۱ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشکسب و کار الکترونیک (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۴ مدیریت فناوری اطلاعات گرایشمدیریت دانش (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۱۲ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۵۹ مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۶ کارآفرینی گرایش آموزش عالی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۱۵ کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۶۵ کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۶ کارآفرینی گرایش فناوری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۷ کارآفرینی گرایش گردشگری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۸ کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۶۹ کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۰ کارآفرینی گرایش سازمانی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۱ کارآفرینی گرایش بین الملل برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۲ کارآفرینی گرایش بخش عمومی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۳ کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۷۴ کارآفرینی گرایش توسعه برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۲۱۸۲۵ مدیریت امور شهری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۸۱ مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۲۱۸۸۲ مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد