دانلود برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق اساتید علوم پایه پیام نور

برنامه ارائه درس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق علوم پایه پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده و رسمی به صورت دوره‌ای از پرتال دانشگاه گردآوری می‌گردد. این‌امکان در آلوخ فراهم شده تا اطلاعات کامل منابع موجود و ارتباط آن با رشته و گرایش‌ها را به صورت تفکیک شده مشاهده کرده و دریافت نمایید.

عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۷۱۱ آمار ریاضی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۷۱۱ آمار ریاضی (مخصوص ورودی های ۹۸ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۷۱۴ آمار گرایش آمار ریاضی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۷۱۴ آمار گرایش آمار ریاضی (مخصوص ورودی های ۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۱۴۹ آموزش ریاضی (مخصوص ورودی ۹۶ و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۱۴۹ آموزش ریاضی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۱۵۰ ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۵۰ ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) (مخصوص ورودی ۹۶ و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۹۰ ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۲۳ ریاضی کاربردی بهینه سازی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۲۱ ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۶۰ ریاضی محض (آنالیز) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۷۰ ریاضی محض (جبر) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۸۰ ریاضی محض (هندسه) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۲۲ ریاضی محض هندسه(توپولوژی) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۴۸ ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۱۱۷ ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۶ زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۷ زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۵۲ زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی(مخصوص ورودی های ۹۳به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۲ زمین شناسی-پترولوژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۳ زمین شناسی (اقتصادی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۳ زمین شناسی (اقتصادی) (مخصوص ورودی ۹۶-۹۵ به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۱۳ زمین شناسی - آب زمین شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۱۴ زمین شناسی - زلزله شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۱ زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۸ زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۴۹ زمین شناسی-تکتونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۵۰ زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۵۰ زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) (مخصوص ورودی ۹۴ وبعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۶۵۱ زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۱۲ زمین شناسی – زمین شیمی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۱ علوم زمین گرایش پترولوژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۲ علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۳ علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۴ علوم زمین گرایش زمین ساخت تکتونیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۵ علوم زمین گرایش آب زمین شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۶ علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۷ علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۶۳۸ علوم زمین گرایش زمین شیمی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۲۴۱۰ ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۲۴۱۰ ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی (مخصوص ورودی های ۹۶ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۲۴۱۰ ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی (مخصوص ورودی های ۹۷ وبعد از آن)
۱۱۱۴۷۰ شیمی(شیمی آلی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۴۶۰ شیمی(شیمی تجزیه) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۴۸۰ شیمی(شیمی فیزیک) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۴۹۰ شیمی(شیمی معدنی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۴۱۱ فیتوشیمی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۳۳ فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۲۸ فیزیک (گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۳۴ فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۳۶ فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۲۶ فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۳۲ فیزیک (زمینه حالت جامد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۴۳ فیزیک (گرایش حالت جامد) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۳۹ فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۲۵ فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۳۵ فیزیک(زمینه هسته ای) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۲۴ فیزیک(گرایش هسته ای) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵ برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۲۹ فیزیک نجومی( ورودی ۹۳) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
۱۱۱۳۴۶ فیزیک گرایش اپتیک و لیزر برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۴۸ فیزیک گرایش فیزیک پلاسما برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۴۹ فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۵۰ فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۵۱ فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۲۸ فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (مخصوص ورودی های نیمسال اول ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۳۵۳ فیزیک گرایش فیزیک هسته ای برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۴ زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۴ علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۵ زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۹ علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولیوتکوینی(مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۳ زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۳ علوم جانوری گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۱ زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۷۰ زیست شناسی (بیوشیمی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۰۷ بیوشیمی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۶۰ زیست شناسی (علوم جانوری) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۵ زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۶ زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۷ زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۷۵ زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۸ زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۸ زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی های قبل از۹۵-۹۴) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۵ علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد ازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۶ زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی(مخصوص ورودی های قبل از۹۵-۹۴) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۶ زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی(مخصوص ورودی ۹۵-۹۴ ) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۷ علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد ازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۷ زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی(مخصوص ورودی های قبل از۹۶-۹۵) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۶ علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و بعد از آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۰ زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۹ زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۲ زیست فناوری گرایش میکروبی (مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴و بعداز آن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۴۲ زیست شناسی-ژنتیک (مخصوص ورودی های قبل از ۹۶-۹۵) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۲۸ ژنتیک (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد ازآن) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۳۸ زیست شناسی- بیوفیزیک برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک(مخصوص ورودی۹۶ -۹۷و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۳۷ بیو فیزیک (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۲ زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی(مخصوص ورودی ۹۶-۹۷ و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۳ زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودی ۹۶-۹۷ و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۴ زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی وتکوینی(مخصوص ورودی۹۶ -۹۷و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۷۴ زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی (مخصوص ورودی های ۹۸-۹۷ و به بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
۱۱۱۲۵۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک(مخصوص ورودی۹۶ -۹۷و بعد) برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی
جدول تطبیق اساتید
بالا
keyboard_arrow_up

فرستادن بازخورد

feedback
refresh تازه‌سازی تصویر
بازگشت

ما از انتقادات و پیشنهادات شما برای تکمیل مسائل فنی و بهبود خدمات با توجه به خط مشی رازداری و شرایط خدمات استفاده خواهیم کرد. نظرات شما به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محصول خود داشته باشیم ...

warning نام مرورگر شما و نسخه آن ذخیره می‌گردد.
feedback بازخورد